کتابهایی برای معرفی و وب سایت های آموزشی

یکی از رازهایی که در کتاب خوانی وجود دارد، جذابیت برای مخاطب است.

جذابیت در عنوان کتاب؛ در عناوین فصول آن؛ جذابیت در طراحی و جلد کتاب؛ و…

حدود ۲ سالی بود که به طور اتفاقی با دریافت تبلیغات eBooks، یکی از پذیرندگان دریافت این تبلیغات ها شدم.

اولین ماه ها، حتی یکی از کتابهای الکترونیک را هم نگاه و دنبال نمی کردم.

به تدریج با انتخاب اسامی جذاب برای کتاب ها و ایجاد نیاز برای خواندن کتابهای متنوع از مباحث مختلف، من هم مشتری کتاب های الکترونیک شدم.

البته به این دلیل که بسیاری از این کتابهای موجود در وب سایت کتاب سبز به چاپ نرسیده و نویسندگان آنها، یا برای کاهش هزینه نشر، یا به دلیل برخورد با موانع مجوّز نشر، و یا برای اینکه در اختیار عموم به صورت رایگان قرار دهند در این وب سایت معرفی میشوند.

با اینکه برخی از کتاب ها، جذابیت هایی مثل عنوان برای جلب مخاطب را دارند؛ اما به واقع پر محتوا هستند و آموزه های بسیار ارزشمند و به روزی ارائه می دهند.

کتاب هایی برای معرفی و وب سایت های آموزشی

البته اینها را نگفتم که تبلیغ ابزار روز در انتخاب برای شیوه ی مطالعه و یادگیری شود؛ بلکه صرفاً برای معرفی اطلاعات روز آموزشی است تا در زمان انتخاب هایتان برای یادگیری و مطالعه، به این وب سایت ها نیز سری بزنید.

لذا فهرستی از این وب سایت های آموزشی را در اختیار شما دوستان میگذارم.

باشد که گامی برای بیشتر دانستن، اندیشیدن و فهمیدن در مسیر رشد و توسعه خود و اطرافیانمان نیز برداریم.

وب سایت کتاب الکترونیک، کتاب سبز

وب سایت آموزشی توسعه مهارتهای فردی و شغلی من (متمم)

وب سایت آموزشی وب یاد

وب سایت آموزشی مدیران ایران

وب سایت آموزشی در حوزه های مدیریت، مدیر سبز