معلمی دوست داشتنی

timeline-shabanali

داشتن “حرفی برای گفتن” و “قلمی برای نوشتن” از آرزوهای بزرگ در زندگی من است؛

که یکی بی دیگری، بیش از آنکه “رحمت” باشد، “زحمت” است؛ یا برای خود، یا برای دیگران.

                                                           [معلمی دوست داشتنی، محمدرضا شعبانعلی]