تعرفه خدمات

جهت اطلاع از تعرفه خدمات مشاوره به فایل های ذیل مراجعه نمایید:

تعرفه خدمات مشاوره

تعرفه خدمات اجرایی و پروژه های عملیاتی

شماره حساب واریز هزینه مشاوره:

به نام: عظیمه حسن زاده قره لو (مدیر گروه مشاوران)- شماره حساب بانک ملی         ۰۲۰۵۸۹۵۹۰۴۰۰۴

و یا شماره کارت        ۸۲۵۰-۰۲۰۷-۹۹۷۲-۶۰۳۷