تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

طرح کسب و کار، اصول استانداردی از تهیه و تدوین برنامه ی یک کسب و کار و برنامه ریزی برای آن است که به سوالات کلیدی زیر پاسخ می دهد:

  • چه چیزی؟
  • چرا؟
  • چگونه؟
  • چه کسی؟
  • چه زمانی؟
  • چقدر؟

در طرح کسب و کار، برنامه ی استراتژیک آن نیز تعیین می شود و چشم اندازهای ۵ ساله و ۱۵ ساله ای از عملیاتی نمودن طرح و فعالیت سازمانی آن برای پیش بینی بقا و توسعه کسب و کار تبیین و تدوین می شود.