تبلیغات و برندینگ در فضای کسب و کار

از جمله المان های دارایی های برند، شناخت صحیح آن برند است. در همین راستا، تبلیغات رسانه ای صحیح و هدایت شده در بهینه سازی تبلیغات و افزایش اثربخشی آن نقش به سزایی دارد.

برند، شناختی است که مخاطبان از محصول (کالا و خدمات) یا سازمان یا حتی یک انسان یا ملت و…، پیدا کرده اند. لذا استراتژی ما در برندسازی سازمانی و جای گرفتن در ذهن و قلب مخاطبان باید به گونه ای باشد که مخاطب نیز خود را بخشی از هویت برند دانسته و با وفاداری و تعهد خویش نسبت به برند، سازمان ما را یاری نماید.