مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

استفاده از فناوری های روز در سازمان ها به خصوص در واحد تحقیق و توسعه، تدارکات و خدمات به مشتریان بسیار مهم ارزیابی شده است.

فناوری طلاعات و ارتباطات، روی توان رقابتی آینده ی شرکت ها اثرگذار است که از طریق افزایش کارایی، صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت دانش بسیار چشمگیر است.

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات به امنیت فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، تنظیم استراتژی برای این حوزه، دسترسی به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و در کل به بهبود فرایندها کمک به سزایی می نماید.