عظیمه حسن زاده

تخصص در مدیریت کسب و کارها – مدیریت راهبردی منابع انسانی.

مهارت های تجربی در بازاریابی و فروش- مدیریت پروژه- مدیریت امور اداری- حسابداری و مدیریت مالی.

دوره های آموزشی روانشناسی در بازاریابی و فروش- هوش تجاری- ارتباط موثر- فنون مذاکره و ارتباطات تجاری- توسعه مهارت های فردی و شغلی.

” کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی “