می توانم؛ پس خواهم توانست

yes. I Can

عاملی در بدن ما هست که به ما قدرتی خاص می دهد. عاملی نیروبخش که نام آن “ذهن” است؛ قدرت اراده با تفکر مثبت.

با تفکر مثبت، فرد در مرحله ی “می توانم” یا “هستم” توقف نمی کند. همیشه بعد از آن یک “می خواهم” ی وجود دارد که آرزوها را تحقق می بخشد.

اگر قرار باشد چیزی را سامان دهیم، اعمالمان نیست که چنین میکند. بلکه افکارمان است که عمل را می سازد.

“تو همانی که می اندیشی؛ پس ارباب ذهنت باش نه برده ی آن”

                                    [برگرفته از کتاب می توانم پس خواهم توانست. نوشته: ویل ادواردز؛ ترجمه: ابوذر کرمی]